diumenge, 15 d’agost de 2010

LA FONT VELLA


Característiques generals

Aquesta font es troba situada a la Plaça del Mestre Cabré del nucli urbà de Tivissa. Antigament aquesta font era una de les més importants del nucli ja que mai s'assecava i tothom hi anava a buscar l'aigua així com regar-hi els horts situats aigües avall. Hi havia una sèria de basses a la part posterior de la font i l'aigua es recollia a un nivell inferior a l'actual, doncs es baixaven 6 o 7 escales. Per accedir a l'aigua hi havia unes aixetes per obrir i tancar el pas de l'aigua.

Actualment la sortida de la font és el sobreeixidor d'aquestes basses i està a un nivell superior a l'antic i es troba gairebé seca durant tot l'any i quan raja s'aprofita per al regadiu de part de l'horta existent per sota de la font. És una font pública.

Antigament es coneixia amb el nom de Font Major.

L'aigua sobrant d'aquesta font s'aprofitava per emmagatzemar-la a les basses dels diferents molins fariners existents a la zona de Tivissa.

Característiques hidrogeològiques

La font se situa a la zona d'intersecció del barranc provinent de la zona de la pujada de la Llena i del barranc del Freginal. La font està situada a la zona de contacte entre els materials dels barrancs (graves i sorres) i els materials argilosos existents per sota.

L'aigua de la font és la procedent de l'infiltració de pluja que rep el terreny situat a la conca de recepció(pujada de la Llena i barranc del Freginal) i que té unes dimensionas aproximades d'unes 34 hectàrees. En un any mitjà rep una recàrrega natural estimada en uns 22 milions de litres.

Aquesta font és de règim estacional i està en funció de la pluviometria local i des de l'any 2002 la font només s'ha activat quatre cops: Abril de 2004, abril de 2007, juny de 2008 i d'abril a juny de 2009.
Font Vella activa (juny de 2008)

LA FONT DE L'ABEURADOR


Característiques generals

Aquesta font se situa a l'entrada oest del poble de Tivissa i al barranc de la Fotx. Presenta dos abeuradors rectangulars amb sobreeixidors a ambdós costats.

El nom estaria lligat a que antigament l'ús de l'aigua era per a beure els animals que s'hi arribaven, i d'això és deguda l'existència de dos abeuradors en aquesta font. Actualment aquesta aigua s'utilitza per a necessitats agrícoles d'alguns pagesos (omplir les botes per a 'ensofatar', etc..). L'aigua sobrant dels abeuradors s'utilitza per a regadiu dels horts exisents aigües avall. És una font pública.

La surgència d'aigua és una mina amb voltes de pedra seca i d'uns 120 metres de longitud i fins a l'anomenat Hort de Vivancos i Toneto.

Característiques hidrogeològiques

La mina se situa a sobre de materials quaternaris (sorres i graves) de la zona del barranc de la Fotx i dels hortats veïns i la surgència d'aigua és deguda a l'existència de materials argilosos per sota dels dipòsits de graves del barranc i forma part de l'aqüífer existent a la conca de la Fotx.


L'aigua de la mina és la procedent de l'infiltració de l'aigua de pluja que rep del terreny situat aigües amunt de la mina (racó de la Fotx i hortat) i que té unes dimensions aproximades d'unes 92 hectàrees. En un any mitjà la font rep una recàrrega natural estimada en uns 10.000.000 de litres.

Aquesta font és de règim estacional i està en funció de la pluviometria local i des de l'any 2002 la font ha estat seca durant els següents períodes: Agost - Novembre de 2005 i Desembre de 2007-Gener de 2008


Font de l'Abeurador (juny de 2008)

Aquesta font i la font de la Sèquia del Camí pertanyen al mateix aqüífer i per tant estan lligades a les mateixes oscil·lacions. El fet que la font de la Sèquia del Camí s'assequi abans i que se n'adoni més tard de la de l'Abeurador és degut a la diferència topogràfica existent entre les dos.