dimecres, 29 de desembre de 2010

LA FONT DE LA TEULA

Característiques generals

Aquesta font se situa al barranc de la Fotx, enmig dels horts de la Roja i situada al nord i nord oest del nucli de Tivissa. La ubicació actual no coincideix amb l'anterior. Antigament aquesta font es trobava a uns 60 metres aigües amunt d'on està actualment i també es trobava a una cota inferior a l'actual. Per agafar l'aigua de la font es baixaven dos escales i hi havia un 'clot' d'uns 3 a 4 pams de fondària on s'hi recollia l'aigua. Juntament amb la font Vella era uan de les fonts més importants del nucli de tivissa i era molta la gent que hi anava a buscar-hi aigua tant per beure com per a ús domèstic.

Actualment aquesta aigua es troba canalitzada amb un tub i fins a la ubicació present i s'utilitza per al regadiu dels horts existents aigües avall. El nom estaria donat per l'existència d'una o dos teules a la sortida de la font i les quals servien per a canalitzar l'aigua i facilitar, així, l'ompliment d'estris per emmagatzemar l'aigua.

Es tracta d'una mina de longitud superior als 100 metres (desconegut el punt inicial) i fins a l'anomenat hort de Rojals.

Característiques geològiques

La mina se situa dins de la conca del barranc de la Fotx i a sobre dels materials gravosos i sorrencs propis del barranc i la surgència d'aigua és deguda a l'existència de materials argilosos per sota dels dipòsits de graves del barranc i forma part de l'aqüífer existent al barranc de la Fotx.

L'aigua de la mina és la procedent de l'infiltració de l'aigua de pluja que rep el terreny situat aigües amunt de la mina i que té unes dimensions aproximades d'unes120 hectàrees. En un any mitjà la font rep una recàrrega natural estimada en uns 13 milions de litres.

Aquesta font presenta un caràcter continu i les variacions del cabal de sortida estan en funció de la pluviometria local. El cabal existent a la font, i segons dades observades des de l'any 2001, és d'uns 270 l/h en èpoques de sequera a gairebé 2000 l/h en èpoques de pluges continuades. Actualment (29/12/10) el cabal és d'uns 290 l/h.

Caldria dir que la variabilitat de l'aigua de sortida de la font és deguda, també, a possibles desviacions i pèrdues d'aigua del tub de derivació, taponaments per arrels,... El sanejament periòdic d'aquestes pèrdues d'aigua implicaria un augment de cabal a la sortida de la font.

Font de la Teula (juny de 2008)

diumenge, 15 d’agost de 2010

LA FONT VELLA


Característiques generals

Aquesta font es troba situada a la Plaça del Mestre Cabré del nucli urbà de Tivissa. Antigament aquesta font era una de les més importants del nucli ja que mai s'assecava i tothom hi anava a buscar l'aigua així com regar-hi els horts situats aigües avall. Hi havia una sèria de basses a la part posterior de la font i l'aigua es recollia a un nivell inferior a l'actual, doncs es baixaven 6 o 7 escales. Per accedir a l'aigua hi havia unes aixetes per obrir i tancar el pas de l'aigua.

Actualment la sortida de la font és el sobreeixidor d'aquestes basses i està a un nivell superior a l'antic i es troba gairebé seca durant tot l'any i quan raja s'aprofita per al regadiu de part de l'horta existent per sota de la font. És una font pública.

Antigament es coneixia amb el nom de Font Major.

L'aigua sobrant d'aquesta font s'aprofitava per emmagatzemar-la a les basses dels diferents molins fariners existents a la zona de Tivissa.

Característiques hidrogeològiques

La font se situa a la zona d'intersecció del barranc provinent de la zona de la pujada de la Llena i del barranc del Freginal. La font està situada a la zona de contacte entre els materials dels barrancs (graves i sorres) i els materials argilosos existents per sota.

L'aigua de la font és la procedent de l'infiltració de pluja que rep el terreny situat a la conca de recepció(pujada de la Llena i barranc del Freginal) i que té unes dimensionas aproximades d'unes 34 hectàrees. En un any mitjà rep una recàrrega natural estimada en uns 22 milions de litres.

Aquesta font és de règim estacional i està en funció de la pluviometria local i des de l'any 2002 la font només s'ha activat quatre cops: Abril de 2004, abril de 2007, juny de 2008 i d'abril a juny de 2009.
Font Vella activa (juny de 2008)

LA FONT DE L'ABEURADOR


Característiques generals

Aquesta font se situa a l'entrada oest del poble de Tivissa i al barranc de la Fotx. Presenta dos abeuradors rectangulars amb sobreeixidors a ambdós costats.

El nom estaria lligat a que antigament l'ús de l'aigua era per a beure els animals que s'hi arribaven, i d'això és deguda l'existència de dos abeuradors en aquesta font. Actualment aquesta aigua s'utilitza per a necessitats agrícoles d'alguns pagesos (omplir les botes per a 'ensofatar', etc..). L'aigua sobrant dels abeuradors s'utilitza per a regadiu dels horts exisents aigües avall. És una font pública.

La surgència d'aigua és una mina amb voltes de pedra seca i d'uns 120 metres de longitud i fins a l'anomenat Hort de Vivancos i Toneto.

Característiques hidrogeològiques

La mina se situa a sobre de materials quaternaris (sorres i graves) de la zona del barranc de la Fotx i dels hortats veïns i la surgència d'aigua és deguda a l'existència de materials argilosos per sota dels dipòsits de graves del barranc i forma part de l'aqüífer existent a la conca de la Fotx.


L'aigua de la mina és la procedent de l'infiltració de l'aigua de pluja que rep del terreny situat aigües amunt de la mina (racó de la Fotx i hortat) i que té unes dimensions aproximades d'unes 92 hectàrees. En un any mitjà la font rep una recàrrega natural estimada en uns 10.000.000 de litres.

Aquesta font és de règim estacional i està en funció de la pluviometria local i des de l'any 2002 la font ha estat seca durant els següents períodes: Agost - Novembre de 2005 i Desembre de 2007-Gener de 2008


Font de l'Abeurador (juny de 2008)

Aquesta font i la font de la Sèquia del Camí pertanyen al mateix aqüífer i per tant estan lligades a les mateixes oscil·lacions. El fet que la font de la Sèquia del Camí s'assequi abans i que se n'adoni més tard de la de l'Abeurador és degut a la diferència topogràfica existent entre les dos.

dimecres, 31 de març de 2010

LA FONT DE LA SEQUIA DEL CAMÍ

Característiques generals

Aquesta font es troba a l'entrada nord est del poble i a la zona coneguda com el barranc de la Fotx. Part de l'aigua d'aquesta font omple els rentadors existents just al davant de la font i que encara avui utilitzen algunes persones per anar a rentar-hi peces de roba o bé peces de grans dimensions (encerats en els temps de vermar, grans peces de roba,...). Antigament aquests rentadors eren punt de trobada de la gent que hi anava a rentar i per tant gairebé sempre hi havia gent.

L'aigua restant s'utilitza com a regadiu als horts existents aigües avall i és una font pública.

El nom podria estar donat per l'existència d'una sèquia que vorejava el camí existent aigües avall de la font i que coincidia, abans del procés d'urbanització, amb el camí de la Fotx i altres contrades.
La surgència d'aigua és una mina situada a uns 150 m aigües amunt i actualment l'aigua està canalitzada fins a la font pública i mitjançant un tub.

Característiques hidrogeològiques

La mina se sitúa a sobre dels materials del barranc de la Fotx i la surgència d'aigua és deguda a l'existència de materials argilosos per sota dels dipòsits de graves del barranc. Aquest font forma part de l'aqüífer existent a la conca de la Fotx.

L'aigua de la mina és la procedent de la infiltració de l'aigua de pluja que rep el terreny situat aigües amunt de la mina (racó de la Fotx) i que té unes dimensions aproximades d'unes 30 hectàrees. En un any mitjà la font rep una recàrrega natural estimada en uns 3.300.000 litres.

Aquesta font és de règim estacional i està en funció de la pluviometria local i des de l'any 2002 la font ha estat seca durant els següents períodes: Juny - Novembre de 2005; Febrer - Maig 2007; Agost - Maig 2008; Desembre 2008; Setembre 2009; des del Novembre de 2009.

Imatges de la font durant un període actiu (juny 2008) i un inactiu (març 2010)