dimecres, 31 de març de 2010

LA FONT DE LA SEQUIA DEL CAMÍ

Característiques generals

Aquesta font es troba a l'entrada nord est del poble i a la zona coneguda com el barranc de la Fotx. Part de l'aigua d'aquesta font omple els rentadors existents just al davant de la font i que encara avui utilitzen algunes persones per anar a rentar-hi peces de roba o bé peces de grans dimensions (encerats en els temps de vermar, grans peces de roba,...). Antigament aquests rentadors eren punt de trobada de la gent que hi anava a rentar i per tant gairebé sempre hi havia gent.

L'aigua restant s'utilitza com a regadiu als horts existents aigües avall i és una font pública.

El nom podria estar donat per l'existència d'una sèquia que vorejava el camí existent aigües avall de la font i que coincidia, abans del procés d'urbanització, amb el camí de la Fotx i altres contrades.
La surgència d'aigua és una mina situada a uns 150 m aigües amunt i actualment l'aigua està canalitzada fins a la font pública i mitjançant un tub.

Característiques hidrogeològiques

La mina se sitúa a sobre dels materials del barranc de la Fotx i la surgència d'aigua és deguda a l'existència de materials argilosos per sota dels dipòsits de graves del barranc. Aquest font forma part de l'aqüífer existent a la conca de la Fotx.

L'aigua de la mina és la procedent de la infiltració de l'aigua de pluja que rep el terreny situat aigües amunt de la mina (racó de la Fotx) i que té unes dimensions aproximades d'unes 30 hectàrees. En un any mitjà la font rep una recàrrega natural estimada en uns 3.300.000 litres.

Aquesta font és de règim estacional i està en funció de la pluviometria local i des de l'any 2002 la font ha estat seca durant els següents períodes: Juny - Novembre de 2005; Febrer - Maig 2007; Agost - Maig 2008; Desembre 2008; Setembre 2009; des del Novembre de 2009.

Imatges de la font durant un període actiu (juny 2008) i un inactiu (març 2010)